iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษาที่ได้รับจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445182 Wed, 22 Jan 2020 10:12:21 +0700 ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา) ณ ห้องประชุมพึ่งอาตม์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445157 Mon, 20 Jan 2020 09:19:48 +0700 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 (โควตา) http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445126 Wed, 15 Jan 2020 10:45:18 +0700 ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 39/2562ภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติเบื้องต้น ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444965 Fri, 27 Dec 2019 08:19:28 +0700 นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444948 Wed, 25 Dec 2019 18:31:17 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444903 Tue, 24 Dec 2019 09:14:20 +0700 เปิดงาน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444795 Mon, 16 Dec 2019 16:35:36 +0700 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444763 Fri, 13 Dec 2019 11:27:15 +0700 ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอาชีวศึกษา เทคนิคและพาณิชย์ดาเตอร์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444722 Wed, 11 Dec 2019 10:39:36 +0700 เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444697 Mon, 09 Dec 2019 12:02:48 +0700 ต้อนรับและร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนด้าน IT ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีและ Mirim Meister School จากสาธารณรัฐเกาหลี http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444640 Tue, 03 Dec 2019 18:24:43 +0700 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 ท่าน โดยร่วมเดินทางไปส่ง นางสิริวรรณ โตนิล รับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จ.นครปฐม และ ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง รับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาช http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444622 Tue, 03 Dec 2019 10:35:45 +0700 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444529 Wed, 27 Nov 2019 10:34:27 +0700 OPEN HOUSE เทคนิคมีนบุรีปริทรรศน์ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444433 Tue, 19 Nov 2019 11:41:57 +0700 การให้โควตาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444375 Thu, 14 Nov 2019 16:00:14 +0700 ประชุมโครงการความร่วมมือกับบริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่มี ความเชี่ยวชาญทางด้าน ระบบ CCTV ระบบ IOT ระบบ AI เพื่อประสานความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444134 Fri, 25 Oct 2019 10:19:10 +0700 ส่งมอบบ้านให้แก่ นางลดารัตน์ คุ้มพร้อม ผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม ตามโครงการ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444130 Thu, 24 Oct 2019 19:40:56 +0700 สองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดยามค่ำคืน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444097 Mon, 21 Oct 2019 15:48:22 +0700 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานเขียนแบบก่อสร้าง จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444095 Mon, 21 Oct 2019 14:32:50 +0700 ผอ.ทวีศักดิ์ คิ้วทอง เป็นประธานกล่าวมุฑิตาจิต และมอบของที่ระลึก ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วท.มีนบุรี ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443732 Mon, 23 Sep 2019 14:25:32 +0700 ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 2/2562 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443730 Mon, 23 Sep 2019 10:48:42 +0700 ต้อนรับ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือกับแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ และ นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปขับเคลื่อนบริหารจัดการสถานศึกษา สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443623 Mon, 16 Sep 2019 14:23:47 +0700 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 1 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี โดยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเท http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443622 Mon, 16 Sep 2019 14:01:27 +0700 การประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมเสวนา ตามโครงการ TFI - ITEES TVET (Industry4.0) Programme in Thailand, Leaders Training Workshop ดำเนินการโดย สอศ. ร่วมกับ TEMASEK FOUNDATION ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443621 Mon, 16 Sep 2019 13:51:38 +0700 ต้อนรับคณะผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443570 Thu, 12 Sep 2019 09:35:58 +0700 นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงแก่ว่าที่ผู้อำนวยการใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443538 Tue, 10 Sep 2019 11:47:23 +0700 มุฑิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443488 Thu, 05 Sep 2019 15:19:59 +0700 ให้กำลังใจนักกีฬา กีฬาหมากล้อม ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยในครั้งนี้มีนักกีฬาหมากล้อมผ่านเข้ารอบเพื่อมาแข่งขันในระดับชาติ จำนวน 6 คน เป็นนักกีฬาประเภท ทีมชาย และทีมผสม http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443468 Wed, 04 Sep 2019 18:28:21 +0700 พิธีเปิดงานกีฬาอาชีวะศึกษาระดับชาติ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443467 Wed, 04 Sep 2019 18:21:00 +0700 แจ้งกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2562 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443440 Tue, 03 Sep 2019 12:13:41 +0700