iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=446026 Wed, 25 Mar 2020 11:40:35 +0700 หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื่อไวรัสโคโรน่า19 (COVED-19) http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445995 Mon, 23 Mar 2020 12:18:03 +0700 มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19) http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445964 Fri, 20 Mar 2020 10:35:17 +0700 แจ้งกำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445578 Wed, 26 Feb 2020 14:15:45 +0700 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445460 Tue, 18 Feb 2020 11:58:56 +0700 ใบชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445448 Mon, 17 Feb 2020 11:07:20 +0700 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445415 Wed, 12 Feb 2020 15:31:31 +0700 มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษาที่ได้รับจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445182 Wed, 22 Jan 2020 10:12:21 +0700 ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา) ณ ห้องประชุมพึ่งอาตม์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445157 Mon, 20 Jan 2020 09:19:48 +0700 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 (โควตา) http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=445126 Wed, 15 Jan 2020 10:45:18 +0700 ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 39/2562ภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติเบื้องต้น ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444965 Fri, 27 Dec 2019 08:19:28 +0700 นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444948 Wed, 25 Dec 2019 18:31:17 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444903 Tue, 24 Dec 2019 09:14:20 +0700 เปิดงาน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444795 Mon, 16 Dec 2019 16:35:36 +0700 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444763 Fri, 13 Dec 2019 11:27:15 +0700 ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอาชีวศึกษา เทคนิคและพาณิชย์ดาเตอร์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444722 Wed, 11 Dec 2019 10:39:36 +0700 เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444697 Mon, 09 Dec 2019 12:02:48 +0700 ต้อนรับและร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนด้าน IT ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีและ Mirim Meister School จากสาธารณรัฐเกาหลี http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444640 Tue, 03 Dec 2019 18:24:43 +0700 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 ท่าน โดยร่วมเดินทางไปส่ง นางสิริวรรณ โตนิล รับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จ.นครปฐม และ ดร.ชลัท อุยถาวรยิ่ง รับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาช http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444622 Tue, 03 Dec 2019 10:35:45 +0700 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444529 Wed, 27 Nov 2019 10:34:27 +0700 OPEN HOUSE เทคนิคมีนบุรีปริทรรศน์ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444433 Tue, 19 Nov 2019 11:41:57 +0700 การให้โควตาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444375 Thu, 14 Nov 2019 16:00:14 +0700 ประชุมโครงการความร่วมมือกับบริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่มี ความเชี่ยวชาญทางด้าน ระบบ CCTV ระบบ IOT ระบบ AI เพื่อประสานความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444134 Fri, 25 Oct 2019 10:19:10 +0700 ส่งมอบบ้านให้แก่ นางลดารัตน์ คุ้มพร้อม ผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม ตามโครงการ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444130 Thu, 24 Oct 2019 19:40:56 +0700 สองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดยามค่ำคืน http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444097 Mon, 21 Oct 2019 15:48:22 +0700 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานเขียนแบบก่อสร้าง จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=444095 Mon, 21 Oct 2019 14:32:50 +0700 ผอ.ทวีศักดิ์ คิ้วทอง เป็นประธานกล่าวมุฑิตาจิต และมอบของที่ระลึก ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วท.มีนบุรี ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443732 Mon, 23 Sep 2019 14:25:32 +0700 ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 2/2562 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443730 Mon, 23 Sep 2019 10:48:42 +0700 ต้อนรับ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือกับแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ และ นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปขับเคลื่อนบริหารจัดการสถานศึกษา สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443623 Mon, 16 Sep 2019 14:23:47 +0700 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 1 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี โดยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเท http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443622 Mon, 16 Sep 2019 14:01:27 +0700