iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ผอ.ทวีศักดิ์ คิ้วทอง เป็นประธานกล่าวมุฑิตาจิต และมอบของที่ระลึก ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วท.มีนบุรี ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443732 Mon, 23 Sep 2019 14:25:32 +0700 ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเทอม 2/2562 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443730 Mon, 23 Sep 2019 10:48:42 +0700 ต้อนรับ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือกับแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ และ นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปขับเคลื่อนบริหารจัดการสถานศึกษา สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443623 Mon, 16 Sep 2019 14:23:47 +0700 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันอาชีวศึกษาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 1 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี โดยนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเท http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443622 Mon, 16 Sep 2019 14:01:27 +0700 การประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมเสวนา ตามโครงการ TFI - ITEES TVET (Industry4.0) Programme in Thailand, Leaders Training Workshop ดำเนินการโดย สอศ. ร่วมกับ TEMASEK FOUNDATION ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443621 Mon, 16 Sep 2019 13:51:38 +0700 ต้อนรับคณะผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443570 Thu, 12 Sep 2019 09:35:58 +0700 นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงแก่ว่าที่ผู้อำนวยการใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443538 Tue, 10 Sep 2019 11:47:23 +0700 มุฑิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443488 Thu, 05 Sep 2019 15:19:59 +0700 ให้กำลังใจนักกีฬา กีฬาหมากล้อม ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยในครั้งนี้มีนักกีฬาหมากล้อมผ่านเข้ารอบเพื่อมาแข่งขันในระดับชาติ จำนวน 6 คน เป็นนักกีฬาประเภท ทีมชาย และทีมผสม http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443468 Wed, 04 Sep 2019 18:28:21 +0700 พิธีเปิดงานกีฬาอาชีวะศึกษาระดับชาติ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443467 Wed, 04 Sep 2019 18:21:00 +0700 แจ้งกำหนดวันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2562 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443440 Tue, 03 Sep 2019 12:13:41 +0700 เข้าร่วมงานวันชาติอินโดนีเซีย ณ siam kempinski hotel กรุงเทพฯ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443262 Wed, 21 Aug 2019 12:18:37 +0700 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง(ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ต่อเนื่อง) และสาขาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์(หลักสูตรใหม่) http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443261 Wed, 21 Aug 2019 12:11:37 +0700 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำ (ร่าง)แผนปฎิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443257 Wed, 21 Aug 2019 11:36:57 +0700 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 30 ชั่วโมง ระยะที่ 1 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443194 Sun, 18 Aug 2019 10:07:14 +0700 share for child เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้อง ครั้งที่ 1 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443193 Sun, 18 Aug 2019 09:54:09 +0700 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิทยากรพี่เลี้ยง และการปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการพัฒนาในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443188 Sat, 17 Aug 2019 14:33:20 +0700 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443139 Wed, 14 Aug 2019 14:19:30 +0700 การแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับประเทศ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443135 Wed, 14 Aug 2019 09:41:56 +0700 ฝึกซ้อมใหญ่และถ่ายภาพแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443090 Mon, 12 Aug 2019 12:36:08 +0700 การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพฯ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดำเนินงานโดยอาชีวศึกษากรุงเทพร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443074 Fri, 09 Aug 2019 19:08:53 +0700 พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443067 Fri, 09 Aug 2019 12:25:22 +0700 ประชุมผู้นำอาชีวศึกษาอาเซียน ASEAN TVET Officials Meeting on advancing TVET towards internationalization of Vocational Education Qualification and Standard for Sustainable Development ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443066 Fri, 09 Aug 2019 11:20:08 +0700 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ กต.ตร.ร่วมกับ ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443043 Thu, 08 Aug 2019 15:42:37 +0700 82 ปี เทคนิคมีนบุรี เดิน-วิ่ง พี่สูน้อง http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=443028 Wed, 07 Aug 2019 17:07:56 +0700 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=442998 Tue, 06 Aug 2019 08:46:28 +0700 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ขอแสดงความยินดีกับคณะครู และนักศึกษา http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=442899 Mon, 29 Jul 2019 14:41:17 +0700 โครงการจิตอาสา http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=442895 Fri, 26 Jul 2019 19:58:36 +0700 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=442894 Fri, 26 Jul 2019 19:52:03 +0700 กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย และจัดการแสดงหน้าเสาธง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย http://www.minburi.ac.th/index.php?mo=14&newsid=442868 Thu, 25 Jul 2019 09:26:42 +0700