// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 21/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,588,149
Page Views 4,270,232
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

โครงการอาชีวะธรรม วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

โครงการอาชีวะธรรม วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาชีวะธรรม
(พฤษภาคม-ตุลาคม 2552)วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนโครงการโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)


บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด 

 

 

 

กิจกรรมหลักที่ 1

             การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบอาชีวะธรรมโดยร่วมมือระหว่างสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษากับสถานประกอบการ 

  

กิจกรรมที่ 1.1  กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ

 

กิจกรรมที่ 1.2  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนอาชีวะธรรม

 

กิจกรรมที่ 1.3  การประชุมสัมมนา วิเคราะห์ สังเคราะห์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม

 

กิจกรรมที่ 1.4  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอน การนำเกมและกิจกรรมกลุ่มในการฝึกอบรมมาใช้ในการเรียนการสอน

 


กิจกรรมที่ 1.5  
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนอาชีวะธรรม

 

กิจกรรมที่ 1.6   ผลการนำแผนการเรียนรู้หน่วยที่ 1 ไปทดลองสอน

 

กิจกรรมที่ 1.7   อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับแผนการสอนอาชีวะธรรม

 
กิจกรรมที่ 1.8   การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนทั้งรายวิชา


 

กิจกรรมที่ 1.9   อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนอาชีวะธรรม

 

 

กิจกรรมหลักที่ 2  การศึกษาประมวลข้อมูลรูปแบบการจัดเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 

 

กิจกรรมที่ 2.1  ศึกษาดูงานด้านศิลปธรรมจากพระอาจารย์มหาสมโชค ธีรมฺโม สำนักปฏิบัติธรรมปัญญาประทีป  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี

 

 

กิจกรรมที่ 2.2  นิมนต์พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการจัดทำโครงงานคุณธรรม

 

 

กิจกรรมหลักที่ 3  ิจกรรมการเสริมสร้างระบบการจัดการเรียนการสอนแบบอาชีวะธรรมเข้าสู่เนื้อหาสาระในแต่ละรายวิชา

 

 

กิจกรรมการเผยแพร่ขยายความรู้  การจัดอาชีวศึกษา : อาชีวะธรรม

                  

                                                                                                 >>>อ่านรายละเอียดทั้งหมด<<<

             

     


    ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

   โทร. 02-517-5134 ต่อ 117
   หรือ  02-517-2041 ต่อ 117
 

  

 

 

 

Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view