// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 21/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,588,202
Page Views 4,270,287
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม แผนการเรียน/ภาค
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี พิเศษ
     สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช 1 2 3 ปี ปกติ - -
     สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส 1 2 ปี ปกติ - -
2 สาขาวิชาการบัญชี
     สาขางานการบัญชี ปวช 1 2 3 ปี ปกติ - -
     สาขางานการบัญชี ปวส 1 2 ปี ปกติ - -
3 สาขาวิชาการตลาด
     สาขางานการตลาด ปวช 1 2 3 ปี - -
     สาขางานการตลาด ปวส 1 2 ปี - ทวิภาคี -
ระเภทวิชาอุตสาหกรรม 
1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
     สาขางานก่อสร้าง ปวช 1 2 3 ปี ปกติ - -

     สาขางานก่อสร้าง
     สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง

ปวส
ทลป

1
1
2
2
ปี
ปี
ปกติ
-
-
ทวิภาคี
-
-
2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
     สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวช 1 2 3 ปี ปกติ ทวิภาคี -
     สาขางานไฟฟ้าควบคุม ปวส 1 2 ปี ปกติ - พิเศษ
3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ปวช 1 2 3 ปี ปกติ ทวิภาคี -

     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
     สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ปวส
ทลป

1
1

2
2

ปี
ปี
ปกติ
-

-
ทวิภาคี

พิเศษ
-
4 สาขาวิชาช่างพิมพ์  
     สาขางานช่างพิมพ์ ปวช 1 2 3 ปี ปกติ ทวิภาคี -
     สาขางานช่างพิมพ์ ปวส 1 2 ปี ปกติ - -
5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
     สาขางานเครื่องมือกล ปวช 1 2 3 ปี - ทวิภาคี -
     สาขางานเทคนิคการผลิต ปวส 1 2 ปี - - พิเศษ
6 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
     สาขางานเมคคาทรอนิกส์ ปวช 1 2 3 ปี - ทวิภาคี -
     สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส 1 2 ปี ปกติ - พิเศษ
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view