// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 21/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,588,240
Page Views 4,270,325
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร


นโยบาย     พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สร้างระเบียบวินัยแก่นักเรียน นักศึกษา

                  ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข พัฒนาสถานศึกษา ครู - อาจารย์และนักเรียน

                  นักศึกษา มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้จบการศึกษามีงานทำ

                  หรือศึกษาต่อให้ทุกคน

ปรัชญา      “ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม”

วิสัยทัศน์    "สถานศึกษาอาชีวศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่ผลิตกำลังคนคุณภาพ

                   สู่ประชาคม อาเซียน"

อัตลักษณ์  "ทักษะเด่น เน้นวินัย ใจอาสา พัฒนาสู่สากล"

เอกลักษณ์ "วิทยาลัยแห่งการผลิตกำลังคน สู่มาตรฐานอาชีพ"

ตราสัญลักษณ์และความหมายวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
 •  เสมาธรรมจักร  หมายถึง  ศูนย์รวมแห่งการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านพุทธศึกษา
                           หัตถศึกษา
  และจริยธรรม   
                         
  โดยเน้นให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                         มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย มีสุขภาพอนามัยดี ทั้งร่างกาย
                         และจิตใจ มีความสามารถ ในการใช้ความคิด ใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้
                         มีความสามารถในวิชาชีพ

 •  ทุ - ส - นิ - ม    หมายถึง  อริยสัจ 4 คือ ทุกข์-สมุทัย-นิโรจ-มรรค        
                         ซึ่งเป็นการหาสาเหตุที่เกิดสิ่งนั้น และหาแนวทางของการดับสิ่งที่เกิดขึ้น

 • ดอกบัว              หมายถึง  ความเจริญงอกงามของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก
                            วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
         
                          ครั้งแรกที่เข้ามาเรียนยังไม่มีความรู้และทักษะ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม
                          จากการที่ได้เข้าเรียนจะมีการพัฒนาในทุกด้าน เปรียบประดุจดอกบัวที่
                          เกิดจากโคลนตม เมื่อได้รับปัจจัยต่าง ๆ ก็เจริญงอกงาม จนโผล่พ้นน้ำ
                          ได้รับแสงอาทิตย์ต่อไป

 • เส้นรัศมี             หมายถึง  ความตั้งใจมุ่งมั่นของสถานศึกษาที่จะพัฒนาอย่างจริงจัง 
                           
  เปรียบประดุจเส้นตรงเพี่อให้ผู้ที่เข้ามาเรียนได้ใช้สิ่งที่ได้รับไปพัฒนาสังคม
                          ภายนอกทุกทิศทุกทาง  

 • จุดไข่ปลาโดยรอบ  หมายถึง   ความเป็นอิสระในความคิดของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี   
                              ในการที่จะดำเนินการ พัฒนาสถานศึกษาให้เจริญรุ่งเรื่องโดยไม่มีขีดจำกัด

 • สีประจำวิทยาลัย           :           น้ำเงิน – ขาว 

 • ต้นไม้ประจำวิทยาลัย     :           ต้นสน


ความเป็นมา

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เดิมเป็นแผนก ๆหนึ่ง ที่เปิดทำการสอนอาชีพช่างไม้ และช่างจักสาน ให้กับนักเรียนชั้นประถมต้น ของโรงเรียนประชาบาลประจำตำบลทรายกองดิน แขวงมีนบุรี 

พ.ศ. 2480 แยกตัวออกจากโรงเรียนประชาบาล ประจำตำบลทรายกองดิน มาใช้อาคารของหอทะเบียนที่ดินจังหวัดมีนบุรี ตั้งเป็นโรงเรียนแห่งใหม่ชื่อ “โรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้มีนบุรี”

พ.ศ. 2481 กรมอาชีวศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณ สำหรับสร้างอาคารเรียน และอาคารโรงฝึกงานบนเนื้อที่ 4 ไร่ บริเวณตรงข้ามที่ทำการเรือนจำมีนบุรี และได้ย้ายโรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ มาอยู่สถานที่แห่งใหม่นี้ และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่างไม้มีนบุรี ”

พ.ศ. 2502 เนื่องจากโรงเรียนช่างไม้มีนบุรี มีสถานที่คับแคบ ไม่สามารถขยายเพิ่มชั้นเรียนและเปิดสอนสาขาวิชาใหม่ ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และความต้องการกำลังคนในงานด้านอุตสาหกรรมได้กรมอาชีวศึกษาจังได้จัดหาที่ดินผืนใหม่ จำนวน 20 ไร่ บนถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี ( สถานที่ตั้งปัจจุบัน) พร้อมกับจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับสร้างอาคารเรียน และอาคารโรงฝึกงานเพิ่มขึ้น และได้ย้ายโรงเรียนช่างไม้มีนบุรีมาอยู่สถานที่แห่งใหม่เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างมีนบุรี” ในระยะแรกเปิดทำการสอนแผนกช่างไม้ และแผนกช่างก่อสร้างในระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สายอาชีพ)

       

พ.ศ. 2515 เปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สายอาชีพ ) เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) และเปิดทำการสอนเพิ่มขึ้นอีก 2 แผนก คือ แผนกช่างกลโรงงาน และแผนกช่างไฟฟ้า

พ.ศ. 2518 เปลี่ยนระบบการวัดผลใหม่ จากเดิมที่คิดเป็นร้อยละ มาเป็นระบบหน่วยกิต และเปิดทำการสอนแผนกช่างยนต์ ขึ้นอีกหนึ่งแผนก

พ.ศ. 2519 ยกฐานะของโรงเรียนการช่างมีนบุรี เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครวิทยาเขต 2 มีนบุรี” และเปิดทำการสอนแผนกช่างเชื่อมและโลหะแผ่น อีกแผนกหนึ่ง

    

พ.ศ. 2520 เปิดทำการสอนแผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม ( ปัจจุบันใช่ชื่อแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ) และทำการสอนภาคนอกเวลาทุกแผนก ทำให้สามารถรับนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และในปีเดียวกันนี้กรมอาชีวศึกษาได้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยใหม่ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาเขต 2 มีนบุรี เป็น “วิทยาลัยอุตสาหกรรมกรุงเทพ วิทยาเขตมีนบุรี”

พ.ศ. 2521 เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยอุตสาหกรรมกรุงเทพ วิทยาเขตมีนบุรี เป็น “วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี”

พ.ศ. 2522 เริ่มการขยายการศึกษาให้มีระดับสูงขึ้น จากประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช ) เป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้น ( ปวส ) ในระยะแรกนี้ได้เปิดทำการสอน 2แผนก คือ แผนกช่างยนต์ และแผนกช่างกลโลหะ และวิทยาลัยก็ยังดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง จนในปี พ.ศ. 2524 สามารถเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท ) สาขาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล และในปี พ.ศ. 2527 สามารถทำการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส ) ได้ครบทุกแผนก

       

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 เป็นต้น ประชาชนได้ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เพิ่มมากขึ้น แต่สถานที่ของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีมีพื้นที่เพียง 14 ไร่ ไม่สามารถขยายพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารได้ จึงขอรับบริจาคที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการอาชีวศึกษาจำนวน 2 แปลง คือ 
แปลงที่ 1 นางนกเล้า รออนันต์ ได้บริจาคที่ดินบนถนนรามอินทรา ( กม.11) จำนวน 56 ไร่ ติดกับสวนสัตว์เปิดซาฤารีเวิลด์ ปัจจุบันกรมอาชีวศึกษาได้จัดตั้งเป็น "วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ"
แปลงที่ 2 นางสาว โชติมา ปัทมนุช โดยความเห็นชอบจาก ร้อยเอกโชติ-นางบุญมาก ปัทมนุช ผู้เป็นบิดา-มารดา ได้บริจาคที่ดินในซอยวัดทองสัมฤทธิ์ ถนนสุวินทวงศ์ จำนวน 40 ไร่ ซึ่งผู้อำนวยการเสริญ หรุ่นรักวิทย์ ได้ทำโครงการสร้างอาคารปฏิบัติการสาขา วิชาเทคนิคการผลิตขึ้น จำนวน 3 หลัง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมอาชีวศึกษา ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่ปี 2529 จนแล้วปี 2532 ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคนิคมินบุรี แห่งที่ 2” 

พ.ศ. 2533 เนื่องจากที่และอาคารเรียนของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี คับแคบ และจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนนักศึกษา ประกอบกับอาคารปฏิบัติการที่ก่อสร้างไว้ที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีแห่งที่ 2 ที่ซอยวัดทองสัมฤทธิ์ได้แล้วเสร็จเป็นบางส่วน วิทยาลัยฯ จึงได้พิจารณาย้ายแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ไปจัดการเรียนการสอนก่อนแผนกวิชาอื่น ๆ และในปี 2534 ได้ย้ายแผนกช่างเชื่อมและโลหะแผ่น และแผนกวิชาช่างยนต์ รวมเป็นสามแผนกวิชา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากครู- อาจารย์ ทุกท่าน และทุกท่านได้ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพราะสถานที่ห่างไกลจากชุมชน สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรต่อมาวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีได้ของบประมาณสร้างอาคารหอประชุม โรงอาหาร และอาคารเรียนเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 หลัง

  

พ.ศ. 2536 จากการที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี แยกการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 แห่ง ทำให้การบริหารการศึกษาไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ประกอบกับกรมอาชีวศึกษาจัดทำ โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัตรครบ 50 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี จึงได้ทำโครงการจัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีแห่งที่ 2 เป็นวิทยาลัยแห่งใหม่ แยกการบริหารอย่างเด็ดขาด และได้เสนอ นายประดิษฐ์ ธรรมเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคแห่งใหม่ และได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2536

พ.ศ. 2537 เพื่อให้การจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีแห่งที่ 2 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีจึงได้ทำ โครงการโอนอัตรากำลังครู-อาจารย์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมกับปรับอัตรากำลังครู-อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้บริหาร อันได้แก่ ตำแหน่งเลขที่ 333 นายวิรัตน์ คันธรารัตน์ เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ ตำแหน่งเลขที่ 322 นายศักดา จินตะเวช ตำแหน่ง 15769 นายสมพงษ์ พงษ์สวัสดิ์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ตำแหน่งเลขที่ 372 นาย วริน รอดโพธิ์ทอง ตำแหน่งเลขที่ 360 นาย ศักดา สนิทศิณิ สนิทศิณิวัฒน์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการซึ่งได้รับความเห็นชองจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความเห็นชอบ จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีแห่งที่ 2 เป็นวิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา 

ดังนั้น นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีได้จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเหลือเพียง 4 สาขาวิชา คือ 
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เปิดสอนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. 
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เปิดสอนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. 
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. 
- สาขาวิชาการพิมพ์ เปิดสอนระดับ ปวช. 
นอกจากการจัดการเรียนการสอนในระบบปกติแล้ว วิทยาลัยฯ ยังได้เปิดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อันเป็นการร่วมมือกันจัดการเรียนการสอน กับสถานประกอบการ โดยได้เปิดการเรียนการสอนจำนวน 6 สาขาวิชา คือ 
- สาขาวิชาการพิมพ์        - สาชาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง    - สาขาวิชาพณิชยการ 
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า       - สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2539 วิทยาลัยฯ ได้จัดทำโครงการเปิดสอนประเภทวิชาพาณิย- กรรม ซึ่งกรมอาชีวศึกษา เห็นชอบให้เปิดการสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีการศึกษา 2542 วิทยาลัยฯ เปิดสอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมในระดับ ปวส. สาขาวิชาการพิมพ์และสาขาเมคคาทรอนิกส์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรมเปิดสอนสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปีการศึกษา 2543 วิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหม่ โดยงดรับนักเรียนระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา ( ยกเว้นสาขาวิชาการพิมพ์) แต่ได้เปิดรับนักเรียนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี ทุกสาขาวิชาเพื่อเป็นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ปีการศึกษา 2544 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ( ปทส. ) สาขาการไฟฟ้ากำลัง ( ภาคสมทบ ) เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมอาชีวศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเปิดสอนสาขาช่างโยธา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ภาคปกติ อีกทั้งระดับ ปวส.( ระบบทวิภาคี ) 2 สาขาวิชา คือ เทคนิคอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด และสาขาวิชาการพิมพ์ กับ บริษัท ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

        

ปีการศึกษา 2545-2547 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เป็นสถานศึกษาภายใน "สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 1" (อศก) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ)
ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีเป็นสถานศึกษาภายใน "สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพ" (อศก) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ)

ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่

         

ปีการศึกษา 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันหู่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม   ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552"

ปีการศึกษา 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันหู่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม    ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553"

                วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 (2549-2552) ระดับดีมาก 
นายชิณวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดี ปรำจำปีการศึกษา 2553 เนืิ่องในวันครูโลก เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 แก่นายชนินทร์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2 

ปีการศึกษา 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ "การแข่งขันหู่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม    ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554"

ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี มีผลงานต่างๆมากมาย

ปีการศึกษา 2557 - ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3 

||  ย้อนกลับ  ||
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view