// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 13/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,645,595
Page Views 4,354,805
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

มีนบุรีปริทรรศน์

 

 งานเทคนิคมีนบุรึปริทรรศน์ เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีการศึกษา 2551 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-2 มกราคม 2552

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนม์มายุครบ 81 พรรษาในปี พ.ศ. 2551

2. ส่งเสริมนักเรียน-นักศึกษาให้มีโอกาสแสดงความรู้ ทักษะและความสามารถในด้านวิชาการและกิจกรรม และจัดนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย

3. เผยแพร่ผลงานของนักเรียน-นักศึกษาต่อสาธารณชน

4. แนะแนวการศึกษาและจัดหางานให้แก่นักเรียน-นักศึกษา

 

 

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ และคุณลักษณะของนักเรียน-นักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้กระบวนการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปการสอบ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน-นักศึกษาได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาในทางสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ทักษะทางวิชาชีพเพื่อสร้างให้เป็นผลงานหรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ สนองเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้านปริมาณ คุณภาพ การบริการสังคม การสร้างผู้ประกอบการใหม่ และสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

การจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

  

 การจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน

การจัดกิจกรรมการอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ

 

 

                  

                         

 

 

 

 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ และสินค้า OTOP

 

 

การจัดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันของนักเรียน-นักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นักเรียนนักศึกษา ครู-อาจารย์ที่เกี่ยวข้องมีรูปในวันงานกรุณาส่งมาร่วมแสดงเพื่อเผยแพร่ทาง website ของเรา สามารถแนบไฟล์ word และข้อความบรรยายใต้รูปมาที่ mastermin@windowslive.com) ด้วยครับ แนบไฟล์รูปขนาดไม่เกิน 100 K

 

 

เก็บสาย

(more)

เลขา สอศ

(more)

ประกอบหน้าจาน

(more)

ประกอบหน้าจาน

(more)

เสร็จแล้วครับ

(more)

เลขา สอศ

(more)

เลขา สอศ

(more)

ถ่ายรูปร่วมกัน

(more)

เลขา สอศ

(more)

ประกอบคอจาน

(more)

ตั้งเสา

(more)

ตั้งเสา

(more)

ถ่ายรูปร่วมกัน

(more)

กรรมการ

(more)

ประกอบหน้าจานกับเสา

(more)

ปรับแต่ง

(more)

การแข่งขัน

(more)

การแข่งขัน

(more)

ประกอบสเกลล่า

(more)

ประกอบสเกลล่า

(more)

กรรมการ

(more)

กรรมการ

(more)

กรรมการ

(more)

กรรมการ

(more)

สำเร็จแล้ว

(more)

กรรมการ

(more)

กรรมการ

(more)

ตั้งเสา

(more)

ประกอบหน้าจาน

(more)

ประกอบสเกลล่า

(more)

ติดหน้าจาน

(more)

ติดหน้าจาน

(more)

เสร็จแล้ว

(more)

ติด LNB

(more)

ต่อหัว F-TYPE

(more)

เช็คภาพ

(more)

เสร็จแล้ว

(more)

การแข่งขัน

(more)

เสร็จแล้ว

(more)

เสร็จแล้ว

(more)

เสร็จแล้ว

(more)

ตั้งระดับ FOCUS

(more)

กรรมการ

(more)

ตั้งระดับ

(more)

เสร็จแล้ว

(more)

ตั้งเสา

(more)

ติดตั้ง

(more)

ติดเสา

(more)

ประกอบ

(more)

ประกอบ

(more)

หน่วยเชียร์

(more)

เยี่ยมชม

(more)

ปรับมุม

(more)

เสร็จแล้ว

(more)

ติดจาน

(more)

เสร็จแล้ว

(more)

ติด LNB

(more)

ประกอบหน้าจาน

(more)

เสร็จแล้ว

(more)

ตรวจดู

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

1

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

108 อาชีพ

(more)

สร้างอาชีพ

(more)

สร้างอาชีพ

(more)

สร้างอาชีพ

(more)

สร้างอาชีพ

(more)

สร้างอาชีพ

(more)

สร้างอาชีพ

(more)

สร้างอาชีพ

(more)

สร้างอาชีพ

(more)

สร้างอาชีพ

(more)

สร้างอาชีพ

(more)

สร้างอาชีพ

(more)

สร้างอาชีพ

(more)

สร้างอาชีพ

(more)

สร้างอาชีพ

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

หางานแนะแนว

(more)

กราฟฟิก

(more)

กราฟฟิก

(more)

กราฟฟิก

(more)

กราฟฟิก

(more)

กราฟฟิก

(more)

กราฟฟิก

(more)

กราฟฟิก

(more)

กราฟฟิก

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ดงาน

(more)

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view