// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 24/07/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,573,447
Page Views 4,250,294
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

        


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้ดำเนินการโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ ที่เรียก ว่า FIX IT Center ภายใต้กิจกรรมหลักในการให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ในการใช้ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ ในการ ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชน จากหลักการดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีได้ตั้งได้ดำเนินการดังนี้

1. การประชุม สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการบริการจัดการโครงการในพื้นที่ปฏิบัติงาน วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ผู้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
                - ฝ่ายบริหารวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
                - สมาชิกสภาเขตคลองสามวา
                - ประธานชุมชนแป้นทองสัมพันธ์
                - ประธานชุมชนพัฒนาบึงขวาง
                - ผู้ประสานงาน ส.ส.วิชาญ   มีนชัยนันท์
  
2. การปฏิบัติงานภารกิจหลัก ด้านการซ่อม ให้คำแนะนำด้านถ่ายทอดความรู้ยกระดับช่างชุมชน โดยกำหนดการอบรมเข้าปฏิบัติทางวิชาชีพ ได้แก่ช่างชุมชน ระหว่าง วันที่ 2-3 สิงหาคม 2551 โดยมี นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม
      
       
      
    
    
       
                                        
 
3. การดำเนินงานภารกิจหลัก พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและวิสาหกิจชุมชนดำเนินงานโครงการ จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ
                1. กิจกรรมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ชุมชนแป้นทองและชุมชนพัฒนาบึงขวาง
                2. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะการออกแบบการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
                    ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2551
                3. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้ดินแปรรูป
                    ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2551
 
4. ชุมชนพัฒนาบึงขวางและมอบอุปกรณ์เครื่องมือช่าง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2551
                4.1 การจัดตั้งศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ชุมชนพัฒนาบึงขวาง เขตมีนบุรี กทม. และกิจกรรมการให้บริการซ่อม 
                     กิจกรรมสุขอนามัยวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
                     เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
                4.2 การจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ชุมชนแป้นทองสัมพันธ์ และมอบอุปกรณ์เครื่องมือช่าง
                     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551
 
------------------------------

fix

(more)

fix

(more)

fix

(more)

fix

(more)

fix

(more)

fix

(more)

fix

(more)

fix

(more)

fix

(more)

fix

(more)

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view