// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 18/03/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,499,928
Page Views 4,136,249
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบระดับ ปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบระดับ ปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยึบัณฑิต  

ให้นักศึกษามารายงานตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษา
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องทองกวาว อาคาร 2 ชั้น 2

***เอกสารที่ใช้รายงานตัวขึ้นทะเบียน ดังนี้
1. สาเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.) ฉบับสมบูรณ์ จานวน 3 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จานวน 2 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประชาชนบิดา จานวน 2 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประชาชนมารดา จานวน 2 ฉบับ
5. สาเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา จานวน 2 ฉบับ
6. สาเนาทะเบียนบ้านบิดา จานวน 2 ฉบับ
7. สาเนาทะเบียนบ้านมารดา จานวน 2 ฉบับ
8. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จานวน 2 ฉบับ

หมายเหตุ : 1. ให้นักศึกษาดาวน์โหลดใบชาระเงินค่าบารุงการศึกษา
                     ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมชาระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

                 2. นาสลิปธนาคาร และเอกสารที่ใช้รายงานตัวขึ้นทะเบียนมายื่นให้กับวิทยาลัย
                     ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องทองกวาว อาคาร 2 ชั้น 2

คลิกดูรายชื่อ


Tags :

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view