// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 21/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,588,147
Page Views 4,270,230
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

นายวิรถ ขบวนงาม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลงานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล   หัวหน้างาน
งานบริหารงานทั่วไป นางพิมพ์ใจ     สายวิภู
งานบุคลากร นายวิสูตร        มูลทรัพย์
งานการเงิน นางดารุวรรณ   วงศ์นิยม
งานบัญชี นางทิพมาศ     ทองวล
งานพัสดุ นางสาวเยาวภา ศรีจะบก
งานอาคารสถานที่ นายวิรถ          ขบวนงาม
งานทะเบียน นายสรณะ        กองกุลศิริ
งานประชาสัมพันธ์ นาสาวภูริตา     กล่อมจิตรศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view