// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 03/04/2020
สถิติผู้เข้าชม 2,718,339
Page Views 4,470,982
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองเทศทา
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยโดยปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัย ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ชื่อ-สกุล ทำหน้าที่หัวหน้างาน
นางสาวภูริตา  กล่อมจิต งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายปวริศร์  เปี่ยมวุฒินันท์ งานครูที่ปรึกษา
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์  ทองเทศทา               งานปกครอง
นางอาภรณ์ ล้อสังวาลย์        งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสุพิชญา  จันทร์ลอย    งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายสุนทร  ก้องสินธุ   งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
สมัครเรียนออนไลน์
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view