// หน้าหลัก  // ฝ่ายวิชาการ  // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.  // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 18/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 2,225,482
Page Views 3,665,927
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยโดยปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัย ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ชื่อ-สกุล ทำหน้าที่หัวหน้างาน
นายชลัท  อุยถาวรยิ่ง     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายปวริศร์  เปี่ยมวุฒินันท์ งานครูที่ปรึกษา
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์  ทองเทศทา               งานปกครอง
นางจิราภรณ์  ป้อมประเสริฐ         งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสุพิชญา  จันทร์ลอย    งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายสุนทร  ก้องสินธุ   งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view