// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 15/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 2,431,944
Page Views 4,018,999
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร

นางสิริวรรณ  โตนิล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัย โดยปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัย ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลงาานแผนงานและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

ชื่อ-สกุล ทำหน้าที่หัวหน้างาน
นางชนวรรณ    รอดวงษ์   งานวางแผนและงบประมาณ
นายธิติรัตน์      หมวกทอง    งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายสุธีร์          กิจฉวี    งานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
นายสรณะ       กองกุลศิริ      งานความร่วมมือ

นางสองเมือง   กุดั่น                  

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
นางดนยภัฏ      มรกฎเมืองปัก  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางวาศิณี        บุญยงค์         งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิ
นางสาวเดือนนภา คลังอาวุธ  งานธรรมศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและสถาน
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view