// หน้าหลัก   // ฝ่ายวิชาการ   // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.   // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 21/08/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,588,137
Page Views 4,270,220
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร


นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะของรองผู้อำนวยการ ช่วยปกครองบังคับบัญชาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสถานศึกษา และรับผิดชอบงานในการควบคุมดูแลแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

            ชื่อ-สกุล               ทำหน้าที่หัวหน้าแผนก                      ชื่อ-สกุล                      ทำหน้าที่หัวหน้างาน
นางสุมิตรา  ปพนธนัตถ์ วิชาช่างก่อสร้าง นางทัศนาภรณ์ บุณยรัตพันธุ์  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายมนตรี   ประชารัตน์ วิชาช่างไฟฟ้า นางบุษกร       เชาว์ปรีชา งานศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
นายสุริยา   มณีโสภา วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นางปิยลักษณ์ รัตนวิทย์ งานวัดผลและประเมินผล
นายสมนึก  ดำนุ้ย วิชาเมคคาทรอนิกส์ นางฉวีวรรณ    ศุกระกาญจน์ งานวิทยบริการและห้องสมุด
นายสุรินทร์ โกศลสมบัติ วิชาช่างกลโรงงาน นายปริญญา     อ่อนสุทธิ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายรุ่งนิรันดร์  ไตรรัตน์  วิชาช่างพิมพ์ นายชาญชัย     แสงโพธิ์   งานสื่อการเรียนการสอน
นางวาศิณี  บุญยงค์ วิชาธุรกิจค้าปลีก นายสุนทร        ก้องสินธุ สำนักงานอาชีวบัณฑิต
นางกาญจนา ขัดเงางาม วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางพิมพ์ใจ      สายวิภู งานอาชีวศึกษาอาเซียนฯ
นางสุวิภา     จินาชาญ วิชาการบัญชี นางสาวบัณฑารีย์  โภชน์พันธุ์ งานโครงการภาษาจีนและภูฏาน
นายนันทการ อิ่มผ่อง วิชาสามัญ สัมพันธ์ นางพรทิพย์  หงส์เวียงจันทร์ โครงการ English Programศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา


สมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view