// หน้าหลัก  // ฝ่ายวิชาการ  // ฝ่ายพัฒนากิจการ น.ร.-น.ศ.  // ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  // ฝ่ายบริหารทรัพยากร // 

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2008
ปรับปรุง 18/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 2,225,492
Page Views 3,665,937
 
GFMIF
นักศึกษาวิชาทหาร


นายวิรถ ขบวนงาม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะของรองผู้อำนวยการ ช่วยปกครองบังคับบัญชาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสถานศึกษา และรับผิดชอบงานในการควบคุมดูแลแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ชื่อ-สกุล ทำหน้าที่หัวหน้าแผนก      ชื่อ-สกุล ทำหน้าที่หัวหน้างาน
นางสุมิตรา    ปพนธนัตถ์ วิชาช่างก่อสร้าง นางทัศนาภรณ์  บุณยรัตพันธุ์  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายมนตรี      ประชารัตน์ วิชาช่างไฟฟ้า นางบุษกร       เชาว์ปรีชา งานศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
นางนฤมล      ลครราช วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายพงษ์เทพ    เฉยเจริญ งานวัดผลและประเมินผล
นายสมนึก      ดำนุ้ย วิชาเมคคาทรอนิกส์ นางฉวีวรรณ     ศุกระกาญจน์ งานวิทยบริการและห้องสมุด
นายสุรินทร์     โกศลสมบัติ วิชาช่างกลโรงงาน นายปริญญา     อ่อนสุทธิ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายรุ่งนิรันดร์  ไตรรัตน์  วิชาช่างพิมพ์ นายชาญชัย     แสงโพธิ์   งานสื่อการเรียนการสอน
นางสุวิภา       จินาชาญ  วิชาบัญชีและค้าปลีก นายสุนทร        ก้องสินธุ สำนักงานอาชีวบัณฑิต
นางกาญจนา  ขัดเงางาม วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางพิมพ์ใจ      สายวิภู งานอาชีวศึกษาอาเซียนและโครงการอาชีวศึกษาไทย-ญี่ปุ่น
นางอาภรณ์    ล้อสังวาลย์ วิชาสามัญ สัมพันธ์ นางสาวบัณฑารีย์  โภชน์พันธุ์ งานโครงการภาษาจีนและภูฏาน
นางพรทิพย์  หงส์เวียงจันทร์ โครงการ English Program

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view