หน้าแรกข้อมูลสถานศึกษา 9 ข้อโทรศัพท์ภายในติดต่อแผนที่ผลงาน  ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
ข่าวล่ามาแรง วท. มีนบุรี
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลามเข้าศึกษาดูงาน

| อ่าน 105 ครั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลาม เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา วัน พฤหัสบดี 22 กันยา...

 
   
 
 
 
   
 
 

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  

| อ่าน 754 ครั้ง
-ร่างคู่มือการให้คะแนนโครงงานวิทย์ 2559 -คู่มือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 2559 -คู่มือก...

 
   
 
ข่าวสารทั้งหมด
 
 
เอกสารดาว์นโหลด

.

แจ้งกำหนดวันลงทะเบียน และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๙

วัน เดือน ปี

เวลา

ชั้น / แผนก

กิจกรรม

สถานที่

๑๒ – ๑๖ ก.ย. ๕๙

๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

นักศึกษาทุกชั้นปี

- พบ อ. ที่ปรึกษาแจ้งรายละเอียด

  กำหนดการลงทะเบียน

แผนก

๒๖ ก.ย. – ๑๔ ต.ค.

 ๕๙

๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

นักศึกษาทุกชั้นปี

- ชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

  ผ่าน  ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ธ.กรุงไทย

 

๑๔ ต.ค. ๕๙

๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 

ปวช.๑, ๒ ปกติ

และทวิภาคี

- ตรวจทรงผม และเครื่องแบบ

- ลงทะเบียนวิชาเรียน และรับตารางสอน

ลานกิจกรรม

หน้าเสาธง

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ปวช.๓ ปกติ และทวิภาคี  ปวส.๑,๒ ปกติ

- ตรวจทรงผม และเครื่องแบบ

- ลงทะเบียนวิชาเรียน และรับตารางสอน

๘ ต.ค. ๕๙

๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.

ปวช.๑ ปกติ, ทวิภาคี

ปวส. ๑ ปกติ

- ประชุมผู้ปกครอง พร้อมรับผลการเรียน

  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

ห้องประชุม

อาคาร ๖ ชั้น ๕

๙ ต.ค. ๕๙

๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

ปวช.๒ – ๓ ปกติ, ทวิภาคี

ปวส.2 ปกติ

-ประชุมผู้ปกครอง พร้อมรับผลการเรียน

 ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

ห้องประชุม

อาคาร ๖ ชั้น ๕

อา. ๑๖  ต.ค. ๕๙

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ปวส. ๑ – ๒ ภาคพิเศษ

และ ปริญญาตรี

- ตรวจทรงผม และเครื่องแบบ

- ลงทะเบียนวิชาเรียน

งานปกครอง

งานทะเบียน

๑๗ ต.ค. ๕๙

 

นักศึกษาทุกชั้นปี

- เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

- ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

 

งานวัดผลฯ

๑๗ – ๑๘ ต.ค. ๕๙

๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ปวช.๑, ๒, ๓  ปกติและทวิภาคี

- ลงทะเบียนสอบแก้ตัว

งานทะเบียน

๑๙ - ๒๐ ต.ค. ๕๙

๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

นักศึกษาทุกชั้นปี

ปกติ,ทวิภาคี,ภาคพิเศษ

- ตรวจทรงผม และเครื่องแบบ

- ลงทะเบียนเรียนซ้ำ,เพิ่มเติม,ปรับพื้น

งานปกครอง

งานทะเบียน

๒๑ ต.ค. ๕๙

๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

 

- ตรวจทรงผม และเครื่องแบบ

- ลงทะเบียนล่าช้า พร้อมผู้ปกครอง

อาคาร ๒

ชั้น ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญผู้ปกครองร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

                 อนึ่ง  ให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามทุกขั้นตอน  โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินได้ที่  เว็บไซต์  www.minburi.ac.th

 แล้วนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาหากผู้ปกครองนักเรียนที่ประสงค์จะผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียน ต้องมาทำเรื่องผ่อนผัน

ด้วยตนเองในวันลงทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน
ขณะนี้สามารถ download ได้แล้ว ขอบคุณคะ

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
.
.
ข่าวสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
.
.

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
57 ถ.สีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510 Tel 025172041.

 
  
view